Комментарии пользователей (563)

Куда делись несколько государств из истории? Почему цифры по населению до переселения сильно занижены.... 38 тыс. .... только в одном Богоявленске на тот мемент более 15 тыс. было., а еще десятки поселений.
0 Унпштуук #
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:

Областна администрация - Сливен

Община Сливен

Обществен съвет за сътрудничество с Бесарабско - Таврийската диаспора Център Сливен

Фондация ПАМЕТ

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1.Да даде своя принос за превръщането на 2021 година в година на Раковски - интелектуалец от най-висока класа, енциклопедист, първият национален идеолог, личност от европейски и световен мащаб;

2. Да спомогне за по-отчетливото открояване на мястото му в националния пантеон на заслужилите доблестни синове на България в над 1300 годишната ни история;

3. Да свърже всеки ден от личният му живот, неговата дейност и творчество му с върховната добродетел - любовта към Родината – майка и с борбата за нейното освобождение.

4. На основата на двата века живот по стълбата на времето на преселилите се българи в Бесарабия и Таврия да се очертаят онези жалони, които са ги съхранили с български дух - да не забравят своя род , език, вяра, обичаи, традиции, прародина България

5. Да поощрим любознателността и интереса на техните потомци да изследват:

- защо не помръква и не гасне любовта към прародината, въпреки два века емигрантство;

- има ли и какви са скътаните реликви, донесени от прадедите им от България - документи, книги, икони, носии, бродерии, тъкани и други предмети;

- какви са обичаите и традициите, които се изповядват от българския етнос;

- каква е ролята на местните училища и на църквата за устойчивата връзка с прародината;

- има ли осъзната потребност за контакти със съвременна България –какъв е конкретният интерес към нея (географски, исторически, образователен, туристически, културен, икономически, търговски и т.н.);

- какви са каналите, които използват за информация от и за България.

6. В съвременните условия какви предложения имат за подобряване на взаимодействието и увеличаване на контактите.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

- ученици от oт 5 до 12 класове на бесарабска Молдова и на бесарабска и таврийска Украйна, разделени в 2 възрастови групи : 5 до 8 клас и 9 до 12 клас;

- всеки участник работи с научен ръководител – учител, музеен работник, историк, етнограф и др.

- във всяка разработка се използва необходимият научно - понятиен апарат: теза, доказателства, обобщения, използвани източници.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ:

- конкретната тема да бъде обусловена от общата тема;

- обем на разработките - до 15 стандартни страници ( и допълнително до 5 страници за илюстрации - снимки или факсимилета на документи ) с оформление – шрифт Times New Roman – 12 ; настройка на страниците – горе, долу, дясно – 1,5 см; ляво – 2 см; фотографии, таблици, графики – вписани в текста.

Информацията за всяка от творбите да съдържа:

- име, презиме и фамилия на автора, клас, училище, населено място, електронен адрес, снимка ;

- име на научния ръководител, електронен адрес;

- декларация от родителя, че дава съгласие за публикация на снимката и конкурсната творба в сборника.

СРОКОВЕ: - изпращане на разработките до 30.06.2021 г. на адрес: bgkoreni@abv.bg

- журиране – до 20.08.2021 г.

- обявяване на резултатите : 01.09.2021 г.

/ за контакти : 0877 079 495; 0896 681 898 /

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

- изследователска работа;

- творчество;

- аргументиране;

- езикова култура;

- подходящи илюстрации;

- използване научно понятиен апарат.

ЖУРИ:

1. Димитринка Петкова - председател, зам. областен управител;

2. проф. д-р Иван Русев - историк;

3. доц. д-р Господин Стефанов - преподавател;

4. д-р Татяна Караиванова – филолог, учител;

5. д-р Наталия Краско – етнолог;

6. Валентин Кирязов – заслужил журналист в Р Украйна, член на Българския писателски съюз – Одеса;

7. Иван Динев – гл. редактор на алманах „Бесарабски гердан“;

8. Анна Малешкова – писател;

9. Румяна Методиева – историк, учител;

10. Дора Чанева – гл. експерт в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” – Община Сливен;

11.инж. Ива Николова -– гл. експерт в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” – Община Сливен;

12. Анна Колева – историк, председател на фондация „Памет“.

НАГРАДИ:

1.За ученици, участници в конкурса, във всяка от двете възрастови групи:

Първа награда – 150 €

Втора награда - 100 €

Трета награда - 50 €

2.За научни ръководители на отличените участници в конкурса във всяка от двете възрастови групи:

Първа награда – 150 €

Втора награда - 100 €

Трета награда - 50 €

3.За научни ръководители със значителен принос за популяризи-рането, масовизирането и повишаване нивото на конкурса:

Първа награда – 150 €

Втора награда – 100 €

Трета награда – 50 €

4. Издаване на сборник с научните разработки:

„Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“

и разпространението му сред бесарабските и таврийски българи.

5. Специално изработени грамоти за всички участници в конкурса и техните научни ръководители.
ИСПОВЕДЬ И. Серт

Казалось бы,я говорю примитивные вещи,а они всегда меня задевали за живое. и я старался понять,что это за люди -убийцы,воры,насильники и т.д.Я часто задумывался над психологией начальников,и понимал,что мне не нравится быть начальниом потому,что я не могу быть жестоким и несправедливым,что в большей степени проявляется в начальниках,особенно к женщинам,которые не ответили на их домогания.Я часто задумывался над тем, а может ли начальник быть объективным,справедливым,добрым,отзывчивым,понимающим? Из собственного опыта делаю вывод,что бывают разные начальники,но все они заражены одним: чувством собственного превосходства над подчиненными и этот факт делает их несправедливыми и, подчас,жестокими.Вот ,например,когда меня разбирал чиновник из министерства в Москве.Я ему объясняю,что шофер нарушил инструкцию по обслуживанию иностранных турстов,что он был инициатором и провакатором конфликта,что он первый напал на меня,что я вынужден был защищаться,но мои доводы не имели успеха.Он стоял на своем и пытался всячески найти во мне недостатки, которые бы усиливали моя вину и рисовали меня черными красками.Вынося мне приговор в форме «волчьего билета»,он не думал что будет со мной,как сложится моя жизнь,а он знал,что у меня семья,двое детей,но он не знал,что я круглый сирота и всего в жизни добивался сам. «Короче,пшел вон и наплевать мне на твою судьбу-ты ведь набил морду нашему агенту-стукачу,а за него мы размажем по асфальту кого угодно».Советские люди-это особый контингент человечества.Что в Америке,что в СССР конструировали человека –стукача,человека-доносчика,человека-врага своему соседу.Говорят,раньше люди были душевнее.Люди,по -моему мнению, чем выше становится технологический прогресс,тем хуже становятся в морально-нравственном аспекте. После распада СССР советский человек показал свое истинное лицо:что стоят девяностые и их последствия!!!Люди,которые учили на политзанятиях(обязаловка-раз в неделю изучать документы партии) нормы морального кодекса строителя коммунизма стали бандитами,убийцами,ворами,проститутками(это –то в стране,где «не было секса!!!»),мошенниками и все в этом роде.
Я прожил жизнь, как я чувствовал, в несправедливой стране и дышал одним воздухом со Сталиным,Берией и его компанией.Я дышал одним воздухом с Маленковым и Хрущевым,Черненко и Брежнеым,Горбачевым и Ельциным. Я духовно наслаждался и дышал воздухом той эпохи нашими великими актёрами кино и театра.Образы Мити Карамазова, Идиота,Ксении Быстрицкой из Тихого Дона,Анной Карениной и многих других,которые на всю жизнь вошли в мой духовный мир и служили мерилом лучших людейсвоего времени.
А у всех руковоителей государства был один и тот же почерк управления-руководящая роль партии. Я жил, когда пикнуть нельзя было,а пикнешь-загремишь на Соловки. Когда нам обещали после войны лучшую жизнь, то каждый год в апреле месяце при Сталине снижали цены на продукты питания, а черная икра «валялась» на прилавках и никто не обращал на неё внимания. И это были реальные шаги в налаживании после военной жизни народа.. После голодной войны люди хотели чего-то вкусненького- хотя бы свежевыпеченного и пахнущего до умопомрачения хлеба да жареной картошки с салом,а икра соленая, как известно. Я был свидетелем как залеживалась черная икра,а люди предпочитали борщ или жареное мясо. Я жил, когда мужчины носили брюки-клёш и за это власти не ругали, но косились и строили осуждающую гримасу, пристально следя во что одевается их гражданин. Потом я буду свидетелем, как меня и всех молодых людей будут преследовать за узкие брюки и длинные волосы, и в тоже время к мини юбкам были терпимы;.видно, им нравились обнаженные женские ноги и они этим пользовались с лихвой.Я жил тогда, когда нельзя было в парке целоваться на скамейках и ходить в обнимку с девушкой и дожил до того, когда половой акт демонстрируется с экранов телевизоров и во всевозможных художественных фильмах, когда компьютеры переполнены порносайтами. Я жил в эпоху, когда строили Байкало-Амурскую железную дорогу и поднимали целину. Я жил тогда, когда чуть не началась третья мировая война, и в армии я первым записался добровольцем ехать на Кубу. Я был готов отдать свою жизнь за свободу кубинского народа в качестве механика-водителя танка. Слава Богу сия беда миновала наш народ, но поверхностный и больше импульсивный, чем разумный политик Хрущев был обуздан международной обстановкой.Я дожил до того,что на склоне лет вдруг запахло вновь третьей мировой войной,и этот запах завонял в несчастной Украине…Я жил тогда, когда мой двоюродный брат Дмитрий(так и не был обласкан материальной благодарностью ,как участника войны)был в составе советской армии, которая оккупировала Венгрию за ее строптивость и желание освободиться от тоталитарного коммунистического режима. Я жил тогда, когда нашим солдатам-оккупантам чехи отказывали в стакане воды. Я жил тогда, когда наши парни погибали в Афганистане, а мы ходил на футбол, пили пиво и гуляли в то время, когда соседи хоронили сына. Я жил вроде бы на общем фоне в мирное время, которое получило меткую метафору «застой». Да, большинство советского народа жили в мире и не испытывали ужасов бомбардировок, но отдельные семьи страдали и плакали горькими слезами над могилой ни за что погибшего сына, который не успел еще почувствовать вкус жизни, и был пожертвован цинично в угоду политическим интересам….И дожил до того,что тоже самое сегодня происходит в погибпющей Украине… Я живу в то время, когда та же самая единственно «руководящая и направляющая» сила в нашем обществе продолжает проповедавать свои несбыточные идеи, играя на ограниченность и некомпетентность старшего поколения, выдвигая в передовой отряд своих «бойцов» за коммунизм потомков той самой руководящей и направляющей.. Я живу в то время, когда пародокс олигархических кланов пропитал нашу жизнь насквозь, разделив общество на сверхбогатых и сверхбедных .И все понимают, что не может у одного человека быть миллиарды, не может один человек получить миллионную зарплату, а у другого нищенская пенсия, но продолжают жить в этом дерьме, осознавая, что олигарх может существовать только в союзе, в связке с властью, что олигарх кормит власть своими миллиардами, что они- близнецы-братья, что власть таким образом грабит народ вместе с назначенными ею же олигархами. И этот моральный урод- олигарх нашего общества продолжает существовать и никто не собирается поменять положение вещей. Да, говорят, что надо их уничтожить, то есть, вернуть государственные ресурсы в народные руки. Это же смешно, созданные всем народом богатства страны, отдавать в частные руки, нагло убеждая нас, что какой-то абрамович лучше справится с управлением предприятия или учреждения, чем специалист на государственной, т.е. народной службе. Получается, что отдельный человек богаче, чем государство, состоящее из многомиллионного народа. Получается, что совокупность денежных средств многомиллионного народа меньше по сумме, чем у отдельно взятого человека. Как это может быть? Вопросы, которые возникают из нашей жизни, раздражают и отравляют жизнь размышляющего и анализирующего человека. Поэтому некоторые мыслящие люди спиваются и опускаются на дно общества, а многие покидают свою родную землю в поисках счастья на чужбине. Сколько живу, столько и являюсь свидетелем того, что евреи- это самые активно не довольные члены нашего общества. Я сделал вывод, что евреи ни на секунду не могут терпеть нищенскую жизнь. Для еврея родина там, где хорошо живется, поэтому они легко меняют место своего жительства. Так сложилась их историческая судьба. Они не привязаны к березкам и палисаднику отцовского дома….Им не о ком ностальгировать…
Сколько я живу, столько слышу от властей,что завтра будем жить лучше,но ни на одном отрезке моей жизни не было хорошо жить ни в СССР,ни в Украине.А все потому,что правят страной люди некомпетентные,а грубо сказано-невежественные,но прагматичные,хитрые,ловкие,циничные,лживые и просто непорядочные.Люди умные создают этот мир нашей цивилизации.Трудно себе представить создателя компьютера американца болгарского происхождения Джона Атанасова президентом США или Болгарии,или любой другой страны.Можно ли представить себе королем Италии Леонардо Да Винчи? Или Льва Толстого царем России.Правда,в России цари были образованными людьми,но крепостное право и массовое невежество народа тормозило развитие всей страны,но даже при крепостном еще праве 19 век выдал выдающихся творцов искусства,литературы,живописи и музыки.А начало двадцатого века сулило России прекрасное будущее,но,видя этот прогресс, международное закулисье прервало бурное движение мощнешей в мире державы, и она рухнула.
Сегодня тоже закулисье пытается стать на пути прогрессирующей России,выбрасывая огромные деньги на этог грязное дело, используя подонков российского общества в качестве своих агентов.Мне всегда было непонятно,почему правители стран,особенно тех,кто был зачинщиком войн,не понимают,что жить в мире лучше,чем воевать и губить человеческие жизни.???Ведь это так просто.А.Македонский гробил свою армию и в результате после него осталась только Александрийская библиотека,благодаря которой Греция стала родиной философии,литературы и искусства.Если древние греки были такие умные,то почему же последующие поколение греков ничео путного не создали?Вообще ничего.Все открытия цивилизации происходили не в Греции.Почему?Да потому что А.Македонский собирал знания по всему миру и сосредочил их в Греции.У Аристотеля более трехсот открытий!!!А разве это под силу одному человеку?
Мы обязаны всем открытиям и техническому прогрессу человечества Италии,Испании,Англии,России,Болгарии(письменность) и многих других стран,но только не Греции. Наполеон хотел изменить жизнь в Европе вроде к лучшему,а только угробил сотни тысяч жизней и ничего хорошего не получилось из его полководческого таланта.Талант убивать людей!Какая жестокая гримаса нашей непутевой жизни!!! Гитлер хотел счастья для своего народа за счет несчастья всего человечества!!!А разве это справедливо? И что получилось? Миллионы безвинно убитых людей,море крови,слез,горя, и вместо счастья-разруха, и все начинать сначала.Это горе коснулось и меня своей самой жестокой стороной-голодом и круглым сиротством. В результате гитлеровского стремления сделать свой народ счастливым он сделал миллионы несчастными,разбросав их по всему миру.Меня эта война лишила этнической среды и забросила совсем в другой мир, образа мышления и стереотипа поведения. Меня начали переделавать: из болгарина ковали русского,румына и украинца-надо было учить сразу два языка.Но ничего не получилось. Я остался болгарином.
Но я очень доволен тем,что знаю русский язык,так как он дал мне возможность интегрироваться в русскоязычное общество и на основе русской литературы обогатить свой духовный мир.На русском языке я читал писателей других стран,что расширило мой кругозор,увеличило количество духовного материала,которым я наполнял свою душу,а душа,повторюсь,-это ум,чувство и воля.Вообще русский язык один из красивейших языков человечества,хотя каждый народ считает свой язык самым красивым,но есть такое понятие как музыкальность,певучесть языка.Этими качествами не все языки обладают.Есть языки,кторые похожи на езду по калдобинам,а русский, итальянский,испанский похожи то на водопад,то на горный ручей,то на величавое движение волжских вод.Конечно,для меня болгарский язык кровно мне близок,это язык матери и его ни с чем сравнивать нельзя,хотя по лексике болгарский язык не уступает русскому...Многие слова болгарского языка находят свои корни на территории Афганистана,а конкретнее в языке пушту.Полтысячелетия болгары жили на территории Северо-восточного Афганистана,там формировался древний болгарский язык,религии,нравы и народные обычаи.Конечно же,все эти категории,дающие характеристику любому народу в продолжении веков видоизменяются,что-то добавлялось,что –то изчезало под напором новых обстоятельств или новых соседей.Взаимное культурное обогащение разных народов всегда происходило и происходит по сей день.Не могу назвать духовным обогащением слепое подражание,как это у нас происходит сегодня.Вау!,-восклицает сегодняшний русский или украинец.Не могу слышать как поздравлют сегодня с днем рождения на американский манер.Америка-страна молодая и культура у них- доллар.У них учиться древним государствам не чему.Американцы-это сборная мира,чтобы ни сказать- человеческий сброд.Прошу заметить,что у американцев едва ли надутся пару задушевных песен,песен,которые разрывают душу и заставляют испытывать сильнейшее душевное волнение.Таких песен у болгар и русских,у итальянцев и французов-маса,что характеризует глубокий психологический и тонкий склад их душевного организма и певучесть их языков.
Больше всего на пртяжении всей жизни,начиная с раннего детства,меня раздражала и возмущала неспрведливость;несправедливость абсолютно во всех сферах человеческой жизни. И вот я дожил до фантастической несправедливости во все нашем обществе.Что может быть несправедливее,когда на протяжении всей истории государства народ создавал материальные ценности,проливал кровь на поле боя с врагом-нашественником,потом восстанавливал разрушенные города,села,заводы и фабрики,и вдруг,все эти багатства народа переходят в руки отдельных личностей,которые называются олигархами.Это же подлинное уродства человеческого общества! Я задаю естественный вопрос:если враг нападет на нашу страну,то смогут ли 100-200 олигархов защитить ее? И пойдет ли народ отдавать свою жизнь за завод или банк олигарха?А как распределены пенсии?Чем же чиновник лучше или,точнее,был для государства полезее строителя,токаря или пекаря,землепашца,доменщика или шахтера?Люди,которые создают материальные и духовные ценности находятся на последней ступени социальной лестницы.Над инженером в советское время смеялись и восхищались мясником.И эти люди назывались строителями коммунизма.Эти люди стояли в очереди всю жизнь,чтобы купить одеться и накормиться, не говоря уже об очередях на получение квартиры,но всё же давали,чего больше никогда не будет-плюсы и минусы-основная черта прошлого.
Несправедливость и неправда-два самых больших порока,разрушающих психику человека.Сколько спортсеменов пострадало из-за несправедливого судейства,сколько людей пролило слез из- за несправедливого решения судьи:посадил невиновного и освободил убийцу.А придирчивое отношение начальника к подчиненной,которая не ответила на его домогания,сколько женских судеб искалечило?! А что стоит несправедливость,основанная на лжи?! Ведь существуют слова:подлость,предательство,сплетня,наговор,оговор,лицемерие,ложь,донос,а в советское время появилось слово «сиксот»-секретный сотрудник.В народе он называется «стукач».Буквально вчера слышал выступления композитора Журбина на каком-то российском шоу.Он искренно говорил: вот в Америке;там невозможно ученику списать,так как сосед по парте тут же поднимет руку и доложит об этом учителю.И композитор Журбин считает,что это правильно,когда по личной инициативе человек предает друго человека.И предлагает,чтобы с детских лет в России приучать человека «стучать»,то есть быть предателем.И никто не оппонировал ему!А потому,что никто не хочет думать,а значит не замечают,что их облопошивают,разрушают их душу,вводя вирус подлости и человеческой мерзости.И если все вышеперечисленные слова существуют,значит все их содержание и есть содержание человека.Правда,в этом не весь человек,иначе мир бы рухнул уже давно.Но то,что существуют люди-носители качеств,называемыми вышеперечисленными эпитетами, уже как бы призывает быть бдительными и осторожными в этом столь опасном мире человеческого общества.Ведь есть такие люди,к которым ни при каких условиях нельзя пришить все эти негативные характеристики-ярлыки.Добра все-таки на земле больше,чем зла.Когда-то я прочитал роман «Все люди враги» Ричарда Олдингтона.Эту книгу и ее главных героев я помню всю жизнь.Имена героев я забыл,но сюжет,содержание-не забыл.После этой книги я всю жизнь,время от времени,задумывался о том,почему же все люди враги,хотя книга даёт ответ своим содержанием,но в книге всё же не все человечество представлено. Разумеется я не нашел ответа,но однажды наткнулся на такое высказывание-уже не помню чье:все люди ненавидят друг друга,а все вместе ненавидят евреев.Это высказывание вызвало целый рой новых вопросов,и размышления мои еще больше активизировались на эту тему.
Живут люди в соседстве квартир,домов,улиц,деревень,городов; люди живут дружескими компаниями,обществами по интересам,спортивными командами,профессиональными коллективами и т,д. и т.п.Живут себе и живут,а потом вдруг что-то в обществе происхоит,наступает какой- то катаклизм,восстание,бунт,революция,насильственный переворот, и тут начинает,как на фотопленке,проявлятся истинный образ каждого индивидиума:оказывается,что между ними существуют противоречия на предмет происходящего в данный момент их жизни.И вдруг,мгновенно, бывшие приятели,коллеги,друзья,даже родственники становтся по разные стороны «баррикад, превращаясь, если не в лютых врагов, то в яростных антиподах. Оказывается,что те морльные и нравственные принципы,на которых базировалось это сообщество людей не выдерживает конкуренции с новыми реалиями жизни,и бывшие связи мгновенно разрываются и люди становятся врагами.
Я всегда задумывался над тем,как же так получалось,что советские люди,мои вчерашние соседи подьезжают ночью на черном воронке к моему дому,врываются в квартиру и арестовывают по доносу,а потом расстреливают.Как могли так поступать «со мной» мои вчерашние соседи по квартире,условно говоря?А те,кто исполнял смертный приговор,расстреливая,вешая и просто убивя чем попало?Как их назвать?Откуда берутся эти безжалостные люди?Как назвать этих людей,которые сегодня стреляют по своим соплеменникам,согражданам?Как назвать этих тварей,которые убивали,насиловали,казнили одесситов в Доме профсоюзов?Кто эти звери,которые относятся к человеческому роду?Неужели,в самом деле,все люди враги?Почему человеческое общество столь уродливо?Почему люди так ярстно ненавидят друг друга?Почему актеры ,носители духовности,прекрасного,становятся преступниками,склочниками,доносчиками,завистниками до такой степени,что уничтожают своих коллег в прямом смысле этого слова?Кого же сегодня можно назвать носителями духовности и ДОБРА?На кого можно опереться молодому поколению человечества?С кого оно может брать пример?Кто может стать им образцом для подражания?Да,подражания.Так как человек входит в этот мир и развивается на примере ,прежде всего родителей,а потом уже на примере достоиных подражания взрослых образцов общества.Когда человек подрастет,он уже может брать за обрзец исторических личностей,людей из прошлого человечества.Здесь не важно имя этноса.Главное,чтобы духовный мир избранного образца ложился на духовные потребности подражателя-ученика,удовлетворял их и были ему симпатичны,приятны.О,если бы люди подражали только образцам морали и нравствености!Но это,как видно из истории человечества,не возможно.Кто-то сказал,что история человечества-это история войн.Печально.
Несмотря на социальное уродство нашего общества,жизнь продолжается,люди мирятся с существующими обстоятельствами и приспосабливаются к ним как могут.Радостно видеть,как в тяжелейших эконимических условиях продолжают работать люди искусства,руководители детской и юношеской художественной самодеятельности,создатели шоу-программ,в которых принимают участие дети разных возрастов.И мы,видя,какими талантами наделен маленький человечек-будущий гражданин страны-испытываем особое чувство радости и гордости за наших детей,в которых вложены наши же труд,заботы и здоровье.Вообще,талантливые люди являются украшением человечества,так как они своим талантом шлифуют человеческие нравы,улучшают генофонд человечества,увеличивают удельый вес добра над злом,красоты над уродством.Тут хотелось бы слегка поправить Достоевского:не красота спасет мир,а красивая душа человечества.
Я прожил жизнь, так и не дождавшись ни благоденствия и богатства государства, ни обеспеченности и комфорта обыкновенных людей.
Жизнь, жизнь…Она дается нам случайно, а уходим из нее каждый по- своему, но никто не знает об этом.
У каждого свой тайный личный мир,
Есть в этом мире самый лучший миг,
Есть в мире этом самый страшный час,
Но это все неведомо для нас.
Евгений .Евтушенко
К сожалению, все в этом мире имеет начало и конец, кроме Вселенной- человек так и не узнал ни ее начала, и никогда не узнает, тем более, ее конца. И это самая большая тайна для человечества.
Я прожил жизнь один на один с нею, без помощи и опоры кого бы то ни было. Я никогда не имел «страсти» подличать, подначивать, предавать, иронизировать над кем-то(кроме политиков и злых «дядей» и врагов моего народа) Я прожил жизнь наивным, веря в добро и борясь за справедливость, что приносило мне много неприятностей, подчас и трагических, но все же я всегда уповал на лучший удел, как и любой другой человек.
Моя жизнь подходит к своей последней «гавани»,свеча моей жизни догорает,но останутся мои родственники, которые в нужные по народной традиции дни придут и положат на моей могилке цветы, польют ее водой, чтобы утолить мою жажду, перекрестятся, скажут пару добрых слов в мой адрес и пойдут дальше к могилкам других наших близких. Жизнь и смерть- они одно целое. Будь же ты благословенна Жизнь!
Уходят люди, их не возвратить,
Их тайные миры не возродить,
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать.
0 Величка Николова #
3 апреля 2021 в 21:46 → Богдан Калинка думаше.
Прекрасна песен.
Хваща те за гърлото, както казват хората и те кара да искаш да я слушаш непрестанно.
Не знам какво сърце носи тази песен, но знам, че е невероятна.
Мелодията е много лирична и завладяваща.
Текстът е толкова разтърсващ, че слушаш и плачеш.
Великолепна песен ни е оставила тази прекрасна безсарабска българка Ирина.
Наистина има живот в нея и по най-непринуден начин ни припомня историята, която не трябва да забравяме.
0 Мариан #
24 марта 2021 в 23:52 → Богдан Калинка думаше.
Няма такава песен .
Респект
0 Адриан Василев #
8 марта 2021 в 11:06 → Богдан Калинка думаше.
Гасподи, Боже, от къде се роди това чудо, този ураган, който нахлу в душата ми и измете толкова много наслоена патина! Български думи
(защо си с пушка на рамо,
защо си с сабя през кръстче,
защо си с мъжка примяна?),
молдованска мелодия, тежкият печат на миналото, руското мляко закърмило българското дете... Всичко събрано ведно. Тази песен я слагам до „Излел е Делю хайдутин!“
0 Румен #
3 марта 2021 в 14:15 → Богдан Калинка думаше.
Прекрасен тест и чудесна песен. Браво !!!
ЛИЛИЯ ОЛЕЙНИК КОТЛОВИНА
МЫ ДЕТИ БУДЖАКСКИХ СТЕПЕЙ
Мы дети Буджакских степей.
Мы – разнолики и многоязычны.
Переплелись виноградной лозой,
Нам речи друг друга привычны.
Поможет всегда гагауз,
Украинцу протянет руку.
Болгарин и молдаванин
Давно здесь родня друг другу.
Еврейская кровь в нас течет,
Русских, армян и греков.
Не важно, какой ты нации,
Главное – быть человеком.
Помнить о том, кто ты есть,
Традиции предков чтить.
Культуру свою передать,
Не дать её «пылью покрыть».
Танцуем все дружно хоро,
В ритме молдавском горим.
Мелодии слыша, родные,
На месте уже не стоим.
Историю наших народов
Помним с давних времен.
Чтоб помнить своих героев,
Чтоб не забыть их имен.
В горе и в радости вместе,
Взявшись за руки, идем.
Край наш родной – уникальный,
В краю мы прекрасном живем!
0 Димитър Бор #
БРАВО НА ИВАН ДИНЕВ-КУРЛИЕЦА ЗА ПИЕСАТА И СЦЕНИЧНИЯ ОБРАЗ НА ОЛИМПИЙ ПАНОВ! ЗА ТАЛАНТА МУ НА ДРАМАТУРГ ГОВОРЯТ ТАКИВА ИЗВЕСТНИ ПИСАТЕЛИ И ПУБЛИЦИСТИ, КАТО АНГЕЛ ХРИСТОВ И ВАЛЕНТИН КИРЯЗОВ. ДРАМАТА "ИДЕАЛИСТЪТ" НА ИВАН ДИНЕВ Е В РЕДИЦАТА СЪВРЕМЕННИ ДОКУМЕНТАЛНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КАТО ПИЕСАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ПЕЛИН ПЕЛИНОВ "ОЛИМПИЙ ИЛИ РЕКВИЕМ ЗА ПРИЯТЕЛИ", ДОКУМЕНТАЛНО-ХРОНИКАЛНИЯ ФИЛМ "ОЛИМПИЙ ПАНОВ" НА ВОЕННАТА КИНОСТУДИЯ, СОФИЯ, 1988 ГОДИНА, НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПОСТАНОВКА "МЕТЕЖНИ СЕНКИ" НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЦЕНТЪР, ГР. РУСЕ. 1987 ГОДИНА. НА 22 ФЕВРУАРИ 2021 Г. СЕ НАВЪРШВАТ 134 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ОЛ. ПАНОВ. ПОКЛОН!
0 Курлиец #
11 февраля 2021 в 10:11 → Капкан судьбы. часть 6
План Мечкова

Иван Мечков решил от своего плана по созданию брикетного минизавода не отступать, тем более, что в Тараклии открылась свободная экономическая зона. Но в процессе изучения конъюнктуры, Иван познакомился с супружеской парой молодых ученых из Бельц, которые имели намерение создать в Тараклийской СЭЗ завод адсорбентов, сырьём для которых служат бентонитовые глины. Адсорбенты применяются в строительной, винодельческой, пищевой промышленности в качестве фильтров очистки. Такие предприятия даже стали строиться прямо в ЗСП Тараклия и кооперация в пределах промпарка обещала просто фантастические успехи. Привлекательность этого проекта заключалась еще и в том, что эта продукция экспортная, технология местная, молдавских ученых, а сырья такого в Молдавии и , как раз, в Буджаке, как нефти в Саудовской Аравии. Греби и делай деньги - для себя и для страны. Ради этого проекта молодая пара продала свою квартиру в Бельцах , поселилась в Тараклии и была полна решимости воплотить свой научный труд в промышленность. Их научная компетентность, целеустремленность и обаятельность подкупила Мечкова и он согласился стать инвестором.
Вначале всё шло хорошо. Было предоставлено здание, в котором довольно быстро, работая круглосуточно, рабочие смонтировали «пилотное» оборудование, многие элементы изобретая и изготовляя по ходу. Наконец, первый мешок с перспективной продукцией был отправлен «за границу» в Болградский винзавод. Испытание прошло успешно и винзаводу было выгодно покупать эту продукцию, более дешевая, чем французская в десятки раз.
Молодые предприниматели были несказанно воодушевлены открывающимися перспективами.
К сожалению, они вступили в «свободную зону» в несвободной стране. Посягать на монополию французов было недопустимо и настроение молдавского министра, курировавшего свободные зоны, резко переменилось. Включили и другие рычаги. Предполагаемый карьер возле села Баймаклия объявили проданным в частные руки, которые объявили сумасшедшую цену за сырьё.
Но это не остановило предпринимателей, и они привезли вагон с глиной из Донбасса. Всё равно это оставалось выгодным. Тогда на обладателя патента на технологию, пожилого профессора, стали давить, чтобы он продал патент за рубеж. Но стойкий. Советский человек категорически отказался его продавать и хотел видеть свой вклад в становлении молодой Молдовы. Тогда в дело вступили «законодатели» и с рекордной скоростью изменили Положение о ЗСП таким образом, что продавать на территории Молдовы было практически невозможно, хотя никто здесь такой продукт не производил. Несколько раз на таможне были устроены показательные акции, которые показали, что без «крыши» ничего не получится.
И вот, однажды такая «крыша» в лице двух смугловатых персонажей на новеньком «Мерседесе» прибыла. Беседуя с предпринимателями и администратором, они всё время выглядывали в окно, опасаясь того, что тараклийские «пацаны» угонят автомобиль.
Как потом выяснилось, они были «гонцами» одного влиятельного депутата. Своими речами и некомпетентностью они сразу вызвали подозрение и им было предложено валять из Тараклии, пока «Мерс» еще за окном.
Однако, через некоторой время был нанесен ответный удар. Силовой, электрический кабель, идущий от трансформатора к заводскому зданию длиной в двадцать метров был срезан и похищен. Охрана ничего не слышала и не видела.
- Это, конечно, сделано руками местных, но надо достать заказчика,- подвёл черту Степан, выслушав сообщение расстроенного Мечкова.
Была надежда, что хотя бы, у Ивана с адсорбентами получится, а там можно было к нему пристроиться в качестве инвестора. Сообщение друга разозлило бывшего Стипе Бекара неимоверно. Он никак не ожидал, что в его родном городе, где его когда-то почитали, найдутся такие подонки. О том, что Иван Мечков его близкий товарищ и кум знали все и , всё же, пошли против него. Оставить это без ответных действий означало бы дальнейшее «опускание» Стёпы Стоянова и его авторитета.
Ивану он ничего не сказал, но уже на следующий день, один из охранников, дальний родственник, всё Степану рассказал. Электрика, который снял кабель было бить просто жалко: подневольный, больной, семья, дети…С мастером, который приказал снять кабель, разговор происходил с рукоприкладством и особыми приёмчиками. Это у него на чамуре Стёпа познакомился со своей будущей кинозвездой Италии. Из него он выбил следующее: заказчики дали только аванс, а с расчётом подъедут через несколько дней и тогда он с электриком вернёт кабель на место.
Заказчики появились через два дня. Мастер «маякнул» Стёпе и он подъехал к барчику, где стоял джип с кишиневскими номерами. Через некоторое время из барчика вышли двое парней пижонистого и быкообразного вида и сели в джип.
Теперь стояла задача «тормознуть» пижонов на довольно оживленной, кишиневской трассе, но неожиданно бандиты сами упростили решение, свернув на кагульскую. Но и на ней Стёпе не удалось ничего сделать: джип мчался гораздо быстрее и не давал к себе приблизиться. Так они и домчались до ресторана в центре Кагула, где кишиневцы и остановились. Убедившись, что бандиты засели надолго, Стёпа свернул во двор строймагазина, оставил там свой «Опель» и вернулся к ресторану.
Ребята оказались удивительно покладистыми, несмотря на «бычий» облик.

Змеинное логово

К зданию Народной партии Степан подъехал к девяти часам. Навряд ли, сюда кто-то явится раньше. Наблюдение придётся вести, сидя в машине. Долгое время, сюда никто не являлся и по улице тоже не было видно прохожих. Странной место для «народной партии».
Но вот, наконец-то, возле офиса партии остановился серебристый «Лексус» и из него выбрался щеголеватый мужчина средних лет и пробежал во внутрь здания. Машина уехала. Снова длительное ожидание прервалось остановкой такси. Из него осторожно выполз мужчина. явно не местного вида и поведения: он, разговаривая с таксистом, зыркал глазами во все стороны, как петух в чужом огороде. Степан «спал» на руле и наблюдал. Этот суетливый типчик кого-то ему напоминал и Стёпа стал усиленно напрягать и рыться в своей памяти. Чтобы сузить ареал поисков, он «проснулся» и вышел из авто потягиваясь. Увидев коллегу- таксиста, Степан переходит дорогу.
- Здорово, брат!Закурить не найдётся?
-Я, вообще-то, не курю…А это не мои- клиента, - таксист кивнул в сторону пачки сигарет, лежавшей на приборной панели.
- Румын?
- Нет. Он говорил по-английски, но акцент не румынский.
- Где же ты его подобрал и что это за здание? Может там бар есть?
- Нет. Это партийный офис.
- Ясно…Хмырь забугорный, наверняка, бабла подвёз нашим политиканам…Всё им мало, мля.. Дармоедов, ведь, развелось…
- А чего им не разводиться, если халява прёт из-за бугра?
- Небось, американец?
- А хто ж? Они же теперь нами юзают.
- Ну, ладно, пойду поищу барчик или магазинчик.
- Да, ладно, бери…не обеднеет, - и таксист протянул пачку.
Тут Степан «включился». Сигареты были известной, итальянской фирмы и назывались «Национале». В Молдавии они, естественно, не продавались, но зато он видел их всегда на столе президента «Кальяри», который всякий раз закуривая, восторгался этим произведением итальянских мастеров. По негласным правилам, члены «семьи» старались курить сигареты, употребляемые боссом, чтобы в удобный момент оказаться полезным…Но где, же он видел этого вороватого типа?
Это был менеджер «Кальяри» Джовани Тоци. С игроками он никогда не соприкасался, занимаясь только финансово-коммерческой стороной, а встречались они, когда Стёпа бывал в гостях у Марко Липпи. Их вилла находилась в таком месте, что из неё можно было обзирать весь город с заливом и шоссе, соединяющее обе части Кальяри. Но зато прибытие гостей призедента клуба видеть никто не мог и это было весьма удобно для совещаний.
Обычно, этот сеньор появлялся в особо кризисные периоды, а они были у клуба постоянно. А когда похители Марко, Джовани целыми днями не вылазил из кабинета президента. Видимо, он был неким посредником между «семьей», державшей клуб и некими сторонними лицами.
- Но какой у них у них может быть интерес в неизвестной Молдове?
- А , может быть., именно потому что это место пока никто не знает?
И тут Степан почему-то вспомнил о карьере в Баймаклии, с которым мечков с компаньонами связывал свои надежды.
- Зачем какой-то научной сотруднице приватизировать десятки гектаров абсолютно бесплодной земли, на котором летом даже трава засыхала?
И, видимо, чтобы окончательно отрезать возможность проявления интереса к этому месту, надо было похоронить завод адсорбентов, а срезание кабеля было первым предупреждением
- Что же могло быть столь притягательным в этом глухом местечке неизвестной страны?
- Как что? Полное отсутствие местной, состоятельной и патриотичной элиты, способной противостоять нашествию «деловых» людей.
- Но, ясное дело, что солидные, деловым людям сюда соваться абсолютно незачем. Для этого есть юго-восточная Азия.
- А что здесь могут «производить» люди, связанные с человеком из столь же провинциальной области Италии? Какими такими познаниями и умениями мог располагать менеджер заштатного клуба, чтобы представлять их интересы в стране «молодой демократии»?
- « Может денег подвёз?... Всё им мало…», - вспомнилась реплика таксиста.
- Это уже теплее. И вполне по специальности менеджера Привычный подкуп партийной группировки, которая остро нуждается в продвижении в местный парламент. Это отработанный на юге Италии рецепт, для Восточной Европы просто идеален и даже напрашивается. Осталось выяснить, чем им помешал скромный заводик адсорбентов ?
Уже стало обычным, что ответы на все вопросы можно найти в интернете. И вот, что Степану написал массажист клуба, с которым у Стёпы была большая дружба. Ведь, массажист для профессионального футболиста самый главный товарищ.
В той жизни Стипе отмечал, что время от времени, клубного массажиста куда-то увозили, но никаких мотивов вникать в эти эпизодические явления не было. Бруно никогда про эти отвлечения не рассказывал, а тут он выложил целую «портянку» на почте:
«Клан зарабатывал на утилизации токсичных отходов с севера страны, где много промышленных предприятий. Такой мусор должны проверять экологи, требуется подписывать сотни бумаг о его безопасности… Но подписи подделывались, эксперты покупались, а мусор зарывался в землю. По такой же схеме, как это ни ужасно, утилизировали ядерные отходы из Германии, Швейцарии и Австрии Последнюю крупную аферу, которая стала известна общественности, они провернули с мусором.. Здесь, на юге Италии, члены каморры просто выбрасывали их в ямы, покупали у правительства тендеры на строительство по льготным условиям, доставали дешевые материалы и на месте захоронений возводили школы, спортивные площадки и больницы.
Я знал о мусоре, но про радиацию прочитал гораздо позже в газетах. Всю эту схему покрывало правительство. Каморра не покупает продажных представителей властей, те сами ищут с ней знакомства. Подающие надежды молодые политики находят доверенных секретарей, связываются через них с боссом и просят о помощи: они хотят избираться, а для этого нужны деньги, протекция и поддержка. Я видел этих политиков на экране, когда они говорят о честных выборах или о борьбе с мафией, потом видел их в машинах, заезжающих на парковку виллы, видел и в кабинете босса, когда они смиренно говорили о «субсидиях». Каморра дает им то, что они просят, а в ответ чиновники на местах покрывают дела мафии.
Каморра не скупится на лучших специалистов, щедро одаривая тех, кто ей помогает. У мафии есть свой банк, который время от времени меняет названия. «Знаешь, сколько в месяц тратит наша организация? — спросил меня как-то шеф, — около двух миллионов евро. На одни только правительственные взятки уходит 400 тысяч, по 10–12 тысяч вносят на счета конкурентов, чтобы те лоббировали интересы нашей семьи на своей территории. Мы много вкладываем в бизнес: больше расходов — больше прибыли, которую уже можно тратить на свою семью и своих женщин. О такой жизни мечтает каждый мужчина».

Капкан судьбы

Пазл сложился. В Молдавии «деловые люди» решили делать «могильник», возможно, с радиоактивными отходами. Сколько можно их закапывать в солнечной Италии, когда гораздо удобнее проделывать это в Молдове или на Украине? Ведь, «химию» землевладельцы зарывают здесь уже который десяток лет.
В ответном письме приятелю-массажисту Степан приложил фотоснимок менеджера, сделанный им в Кишиневе и на котором было видно, как Джовани Тоци вылазит из такси с огромным «дипломатом», а на заднем плане отчётливо виднелась вывеска: « Partidului populara Moldovei».
Массажист тотчас же переслал её знакомому соросоиду, журналисту и блогеру из Рима. Что тут началось?! « Экспорт коррупции в молодые страны!», «Что искал футбольный менеджер из Сардинии в Молдове?»
Шум заглушил даже любовный скандал Берлускони, а в Молдове побывали несколько журналистов и подтвердили, что снимок достоверен. Посол Италии в Румынии срочно выезжает в Кишинев и требует расследования. Следствие сразу установило, что приватизация Баймаклийского карьера- «филькина грамота», а земля принадлежит селу. Народную партию запрещают, и она исчезает с политических радаров.
Кураторы Стипе Бекара удовлетворенно потирали руки : даже самодеятельные действия их воспитанника полностью соотносится с их программными целями по « улучшению демократии». Уже готовился майдан в Киеве и зверский холокост в Одессе.
Однако, известно, что каждое действие вызывает противодействие и оно выразилось в том, что в «Независимой Молдове» появляется статья об контрабандных тенденциях в свободных зонах, о «чёрных дырах» в СЭЗ и необходимости навести в этих «дырах» государственный порядок.
И двинулись: налоговая полиция, центр по борьбе с коррупцией, местные налоговые службы…Подключились местные завистники и вскоре душа и создатель тараклийской СЭЗ вместе с бухгалтером были отданы под суд. На главного резидента, бывшего первого секретаря Компартии МССР был совершен конкретный наезд, и он демонтировал всё оборудование. За ним последовали и остальные.
Сказка о « свободных зонах» закончилась и они превратились в классические или пустыри.
Снова был созван «военный совет», где чичо Борис приказал ребятам больше дурью не маяться, а приступить к строительству своих домов. Катя однозначно никуда не намерена удаляться, а жена Мечкова, Настя устроилась учительницей математики по рекомендации самой Екатерины Михайловны .
Степану было указано оформить права на грузовой транспорт, а Мечков будет прорабом.
Незаметно, они дружно перешагнули сорокалетний рубеж и пришло время кидать якорь в тихой, бессарабской гавани. Метеорологи настойчива кликали скорый шторм.
Капкан судьбы клацнул.
Дух большевизма, даже не осознаваемый индивидами, поддерживающими его своими силами и действиями, — мощнейшаяв истории нынешней глобальной цивилизации сила, хотя далеко
не все видят непосредственно его проявления и действия. Собственно, благодаря ему, церковь в России и отличалась и от католичества, и от возникшего впоследствии протестантизма всех мастей, а также и ото всех прочих автокефальных поместных церквей, именующих себя тоже «православными». Хотя при крещении Руси мощи большевизма при тогдашнем уровне развитости культуры и миропонимания народа не хватило для того, чтобы не допустить вторжения на Русь библейского проекта под видом христианства, но мощи стихийного большевизма хватило, чтобы проект здесь безнадёжно увяз, чтобы началось его осмысление и выработка глобального альтернативного ему Русского проекта.
В XIX веке большевизм покинул церковь, исчерпав возможности своего развития на основе её вероучения и организационных структур. И примеряя марксизм в качестве своей лексической
оболочки, большевизм проник в марксизм точно так же, как за 900 лет до этого он проник в пришедшую на Русь из лживой Византии библейскую церковь. И как тогда церковь на Руси благодаря проникновению в неё духа большевизма обрела своеобразие,отличающее её от первоисточников и зарубежных аналогов, так и на рубеже XIX — ХХ веков марксизм в России обрёл внутренне,скрытое своеобразие подразумеваемого большевиками смысла жизни, отличающее его от канонической редакции, утверждённой «мировой закулисой». Это обстоятельство обрекало интернацистский марксистский проект «мировая социалистическая революция» на крах.
Крах произошёл практически сразу же после установления в России Советской власти, хотя первоначально выглядел как сбой, допускающий изменение сценария дальнейших действий. Проект «мировая социалистическая революция» потерпел крах в результате того, что В.И.Ленин настоял на том, чтобы был заключён похабный (его оценка) мир с Германией и её союзниками
И потому не надо думать, что окажись после смерти В.И.Ленина во главе партии и государства Л.Д.Бронштейн или кто-то другой из сторонников того или иного социализма; либо Советская власть, признав неготовность России к социализму, сама развела бы в стране многопартийность в результате которой государственный аппарат оказался бы во власти сторонников сословнокастового строя или гражданского общества капитализма на основе иерархии кошельков, — то история России-СССР в первой половине ХХ века была бы менее подлой и кровавой. Всё и так свершилось наилучшим возможным при тех нравах и выражающей их этике, что были свойственны обществу.
.
0 Кирова Акулина #
Спасибо! Все очень интересно, из нашего села (Суворово, Измаильского р-на, Одесской обл., Украина) тоже в 20-е гг. эмигрировали болгары в Бразилию. Здорово, что сохранились связи! Я тоже помню: "Ганка, Ганка, де си удила? - У баба на гости! - Ко прави баба? - Ядеше и пийши и на мене не даваши! Фррр!". Это такая игра для детишек, держать друг друга за верх кисти, а потом с произношением буквосочетания: "Фррр" руки вскидывают, улетают Ганки!
0 Тодор #
Фотьойл - заемка от френски /французки/език

Изповед

Седнахме под една клонеста череша на обяд. През онези следвоенни години хората много споделяха за преживяното през военното време, и най-вече през гладните години. Всички си разказваха патилата, през цялото време само една жена от звеното на Вера, по прякор Градинарката никога не разказваше нищо. Тя гледаше тъжно на белия свят и винаги плачеше, когато слушаше многобройните тъжни истории. Тази жена на средна възраст беше прекарала много тъжни дни, но никога не споменаваше за преживяното, макар че се носеха различни слухове.
Първото, което се виждаше, че тя беше много красива, дори и на тези години. Висока, тънка в кръста, с хубави сини очи и черна, като смола коса. Белите й равни зъби бяха наредени в устата й като бисер.
Всеки, който дойдеше за пръв път в бригадата или звеното, не можеше да си откъсне очите от нея.
- Колко сте хубава! - каза й веднъж Верка.
- Да си хубава не значи, че си щастлива, – отвърна жената. – Само ако знаеш, какво ми струва тази хубост, нямам сили да разкажа, та да ми олекне. Като ви слушам как си приказвате, не мога, не мога.
- Разкажи, разкажи, како Мато, че да ти олекне на душата. Човек, ако сподели болката си, малко по-леко му става. Защото и по село се носят какви ли не приказки.
Жената помълча.
- То на всеки не можеш да затвориш устата, – отвърна тя. - Част от тези приказки съм ги чула лично, разказани от другоселци, без да ме познават. В една част в тях има истина, но в много случаи са измислени.
- Ами ако не искаш да разказваш, не бива, – каза една жена от звеното.
- Ние си разказваме болките, защото сме свикнали да си споделяме.
- През 1940 година минах под венчило с Тодор. Хабер си нямах, че има такъв човек в селото. Тих, затворен, неконтактен. Но от сой. Така беше по нашето време. Имаше прекалено голяма селекция. Не го обичах и не го исках за мъж, ама хатър на баща не можеш да прекършеш. Та, значи, сгодиха ме нашите, след две седмици и сватбата се зададе. Като млада булка все гледам да угодя на свекър и свекърва, на девери, зълва. Шетам, обикалям ги. Пък моичкият, като взе да ме каскандисва75, защо съм чистела обувките на свекърва, на двамата девери. Защо съм гладела дрехите на сестра му. Така накриво ми потръгна животът, не е за приказване. Че и свекърва ми, като ме заделеше, насаме като змея съскаше:
- Какво си се разприказвала с баща си? Какво се хилиш на деверите, какво се подмазваш на зълва си? Искаш да ти кажат, че си по-добра от мен ли? Тук аз съм най -добрата и така ще бъде, пък пред хората мед капеше от устата й. Булка тъй, булка иначе. На лулава76 бяха ме направили. Не знаех как да гледам и къде да стъпвам. С мъжа ми животът хич не ми потръгна. Касканджия беше голям. Излезехми ли на сватба или кръщене все в гръцмуля77 му трябваше да го гледам, не в очите. А в ябълката на шията му. И аз гледах само там. Да погледнеш настрани – пази Боже!
През войната румънци мобилизираха и свекъра, и мъжа ми, и деверите. Четирима изпратихме от къщи на работа в Румъния. Останахме само жените. То не беше мазане лицето със сажди, обличане със стари дрехи. Пазехме се да не би някой от румънците или немците да ни хвърли очи и да ни вземат за развалени жени. Ако ме бяхте видели тогава, бях като най-последната просякиня, бях облечена и занемарена. И зълва ми бе така. Страшни години бяха.
Но ето че настъпи 1944. Дотогава изкарахме криво-ляво. Нямахме никакви лоши случки. Но настанаха лоши дни. Немците взеха да се оттеглят, с тях и румънците, които познаваха селото като свое, нали идваха за втори път. Една вечер на вратата се почука. Мъжът ми бе избягал от Румъния с няколко съселяни. Върна се жив и здрав, свекърва мине можа да ги дочака, една сутрин не се събуди. В съня си почина. Като разбра това, мъжът ми ме наби, обвини ме, че аз съм я притеснила за нещо. А и зълва ми, вместо да ме защити, мълчи и дума не обелва. Че като взе да разпитва и мен, и сестра си, къде съм ходела, с кого съм приказвала, кой е бил на погребението, абе луд човек, направо беше мръднал от ревност.
Така той се криеше няколко седмиции от отстъпващите немци и от местните румънци, но, изглежда, от стопанството, където са работили в Румъния, са пратили хабер, че работниците им са избягали. И започнаха да душат из селото.
Една вече на вратата се почука. Не смеех да изляза, тогава беше опасно. Почука се трети път и накрая някой разби вратата и в нашата стая, където спяхме, нахлуха няколко немски войника и един румънец от нашата местна жандармерия. Румънецът, като видя съпруга ми, направо се ухили до ушите. Вдигнаха го от леглото и го накараха да застане с лице към стената. Казаха му, че ако се обърне или гъкне, убиват го на място. А и той си беше страхлив. А мен... Изредиха се немците. Пред него. Вече исках да ме убият, защото знаех, че от тая вечер животът за мен беше свършен. Но на войниците това им се видя малко. Както си бях по риза, с разпусната коса, ме изведоха и ме качиха на някаква газка. Колата беше открита, те бягаха с нея. Така стигнахме до съседното село Димитровка.
Там, на входа на селото имаше много немски коли. Някакъв немец, изглеждаше, беше с висок чин, светна с фенерчето и освети лицата ни. Като ме видя, се учуди. Попита нещо на немски войниците и разбрах, че много им се караше. После ни накара всички да слезем от колата. Аз по риза, треперя от хладината и от страх. Този човек ме погледа-погледа, после ме прегърна бащински, пък аз си мислех че и той ще ме насилва, но той ми каза нещо на своя език и ме върна обратно в колата. После седна и подкара, ама не напред, а обратно. Онези стоят с наведени глави и не смеят да шавнат. Та този военен ме докара до крайната къща на селото и ми каза да сляза и да се прибирам. Показа ми с ръце и крака да бягам. Слязох от колата, ама си представете, отстъпващи войници, затворени вратници, къщи, навсякъде кучетата лаят. Жива душа от селските не се вижда. И аз какво да правя? Къде по харманята, къде по реката съм се свивала, стигнах до къщи. Когато се погледнах в огледалото, видях, че ей този кичур коса бе още тогава побелял. Че като се нахвърли мъжът ми. Бой, бой, бой и псувни. Още тогава се отдели от мен и до самата си смърт не посегна нито да легне, нито да ме погали, нито да излезе с мен някъде. Чужди бяхме един за други. Сякаш аз бях виновна за това, което се случи. Той – чорбаджията, аз – робинята. Къде ли не ходих да му бая, куршум и на двамата съм ляла, но файда нямаше. Като се разболя, на моите ръце падна, беше се скясал, удар получи. Насираше се и се напикаваше в леглото, с лъжичка съм го хранила, но тъй не ми прости, че немците ме изнасилваха и едвам не ме убиха. Не си подаде ръката да ми прости. Болен беше, ама се опъваше, инат беше, не искаше да има нищо с мен. Оцелях, ама то такъв живот живях...
От моя живот нищо не разбрах. Деца нямах и живот нямах. И зълва ми беше като пепелянка. Сякаш аз бях виновна, че беше грозноватичка и с криви крака. И тя не ми прости моята хубост. Ама на мъж случи. Затова казвам на младите. Красотата не прави човека щастлив. Често пъти тъкмо е обратното: красотата и акълът носят завист от обикновените прости хора, умните разбираха и днес разбират, всички на времето ми завиждаха, а то какво излезе. Един ден не съм се усмихнала от душа, от сърце. Все се чувствувах виновна за нещо. Но за какво, и до днес не знам....
Всички мълчахме. Просто нямахме желание да питаме изстрадалата жена за нищо. Беше казала всичко. Като на изповед.

Възкресение

В селото се случи чудо. От гробищата в деня на Великия четвъртък се върна погребаната в сряда единствената дъщеря на чорбаджи Динко Стефана. Тя се спускаше бавно по стръмната пътечка по надолнището и редките съселяни, които я срещаха, бягаха от нея като от чумата. На погребението всички видяха, че в ковчега Стефана беше пременена като булка, с бяла рокля и було, нови обувки с токчета. Сега момичето беше с друга рокля, главата й беше със забрадка, и отгоре на всичко носеше вързоп с дрехи.
Тези, които я видяха първи, много се уплашиха, защото помислиха, че тя е вампирясала и сега се прибира да пие кръвта я на своите близки, я на тези, които са я обидили за нещо. Други бяха готови да я убият, но момичето виждаше това и веднага започваше да шепти «Отче наш» и се кръстеше, значи, не беше вампирясала. Така след нея, докато стигне до бащиния си двор, вървеше вече солидна тълпа мъже и жени, които също се кръстеха и много от жените плачеха, защото виждаха, че момичето беше от плът и кръв.
- Ами сега какво ще кажат на майка й и баща й?
- Кой е отровил момичето? – питаха други.
Момичето вървеше бавно, едвам си влачеше краката. Нито се оглеждаше, нито говореше с някого, само дето всички отчетливо чуваха, как то шептеше молитвите, които бе наизустило. Тези десетина души, които вървяха след него, искаха да видят какво ще стане, как родителите ще я приемат. Сеирджии.
Но момичето не успя да стигне до своята къща. Насреща с кофа, в която имаше жар, от родното огнище се зададоха двамата й родители и лелята, те отиваха на гробището да я прелеят и запалят свещите, които се палят всеки ден до деветия месец на гроба на починалия. Щом я зърнаха отдалече, и тримата се спряха. Спря се и момичето. Спря се и тълпата зяпачи.
Само майката извиси глас до небесата. Тя хвърли цветята и бохчичката с раздавки и хукна в несвяст към момичето:
- Детето ми, как възкръсна, момичето ми, ти ли си или си вампирясала?
Момичето се закова на място. После се олюля и припадна без свяст. Тълпата и родителите я наобиколиха. То беше живо, защото всички знаеха, че бе погребано с булченско облекло, а сега върху него момичето бе облякло една от роклите, коо му ги бе сложила майка му.
- Дайте малко въздух! – взе да се разпорежда лелята, – ясно ми е защо е възкръснала. Няма го нанизът с лефтовете? 74 Ето защо е възкръснала! Някой е разровил гроба и я обрал.
- Забравете за лефтовете, – се обади бащата, – ами как сме погребали детето си живо!
Настъпи олелия. Лелята намокри носната си кърпа с малко ракия и натисна леко кърпичката до носа й. Момичето се свести, огледа всички и тихо заразказва:
- Нали знаете, че много обичам варени великденски яйца. Без да искам, глътнах цял жълтък. Той ми заби дишането. През цялото време ви чувах какво говорите, бях през цялото време жива, топла, не можахте ли да докарате лекаря от Чокрак? Дори заплаках по едно време в църквата, ама вие не видяхте. Заровихте ме и аз зачаках истинската смърт. Тогава към полунощ разбрах, че някой отравя пръстта от гроба ми. Бяха нашите комшии - Пешо Бозуков и Симо Гайтанджиев. Нито шавах, нито давах нишан, че съм жива. Пешо само малко по-силно се опита да ми надигне главата, да може да свали наниза с лефтовете. Чух го да казва на Симо, че съм била много мека. Още не съм била сдървена и му се видяло, че съм топла. Ама аз дойдох изцяло на себе си чак след като жълтъкът ми напълни устата. Изплюх го без да искам, достраша ме да не го глътна отново. И без да искам, съм го уцелила в лицето. Той изрева и не знам как са избягали, ама лефтовете те ги взеха.
Присъствуващите взеха да се кръстят и да благославят света Богородица и Господ. Другите хвалеха баща й, че вместо да я заровят, както е прието, той иззида вечното й жилище с деветлийски камък, майка й сложи почти целия чеиз в гроба – две възглавници, юрган, дюшек и най-скъпите и рокли и забрадки. От мъка не искаше да ги вижда. Така момичето хем имаше с какво да се преоблече, хем е имало достатъчно въздух.
- Беше ли те е страх сама на гробището, – попита някоя от жените.
- Малко, – призна си момичето, – след това, което стана с мен, разбрах, че живите са по-страшни от мъртвите. Страхувах се да не ме убият, ама те повече се страхуваха от мен. Полежах малко без да мърдам, защото се страхувах от тях, но те не се върнаха. Вече беше взело да се развиделява, дори и хора взеха да идват на гробището. Тогава си облякох една от роклите, които мама ми е сложила върху бялата.
Когато се прибраха в къщи, видяха връвта с лефтовете, закачена на една от вратите на къщата. Още вечерта родителите поканиха на гости двете момчета и им върнаха лефтовете, освен това двамата младежи бяха дарени и с по кат нови дрехи. За здраве.
0 Курлиец #
26 января 2021 в 09:34 → Децата на Паркани.

Щербан Анастасия

Мой дедушка
Мой дедушка самый добрый и самый лучший. Его зовут Георгий. Ему уже 67 лет. Приходится он мне дедушкой по папиной линии, то есть он отец моего папы. Он родом из г. Вулканешты. Дедушка вырос в большой и дружной семье: их было 11 детей. Семья всегда занимала важное место в жизни гагаузов. Эти качества гагаузский народ сумел сохранить и передать своим детям.

Дедушка мне много рассказывал о своем детстве и о своем любимом занятии, которому посвятил всю свою жизнь. С рождения он был слепым, но с самого раннего детства родители заметили его интерес к музыке. Она помогала дедушке выразить чувства, эмоции его внутреннего мира, т.е. все то, что он не мог увидеть. С детства дедушка начал заниматься музыкой . Гагаузская музыка довольно необычна на слух, а песни чем-то похожи на молдавские и болгарские. Из инструментов у дедушки дома есть баян, аккардион и барабан. Дедушка пробовал писать и свои маленькие композиции. Многие композиции написаны специально для танцев на свадьбах. Ведь свадьба – одно из самых ярких, важных и торжественных событий в жизни гагаузов. Праздник этот всегда сопровождается весёлыми песнями и танцами, а длился более 3 дней. Дедушку часто приглашали как музыканта на свадьбы, куматрии и другие торжественные события. Также он участвовал в конкурсе , проводимом в Доме культуры г.Вулканешты , в день гармонистов и занял первое место. По праздникам мы собираемся всей родней и устраиваем семейные посиделки. Дедушка учит не опускать руки, какой бы безвыходной ни казалась ситуация, и всегда говорит, что человек сам строит свою судьбу, делая выбор — жаловаться на жизнь или находить в ней прекрасное.

Авторът на броя: Анатоли Деордиев.

Едно име на достоен представител на българскта, причерноморска диаспора (Терновка-Николаев). От другите автори на «Бесарабски гердан» той се различава с два професионални занаята, които създават една уникална, междисциплинарна комбинация, позволяваща на Ант Адаев да освети световната и българска истории чрез съвсем неочакван поглед, недостъпен за традиционните историци.
Първата професия на А. Деордиев е военен летец и това му дава нужните знания в такива специфични области, като картография, геодезия, навигация и които му позволиха да погледни световната история от космическата височина.
Втората професия на Ант Адаев е историк, завършил Киевски университет. В това качество той е автор на редица книги, като: «Земляне»,»Воскресение Атлантиды», «Храм Мелиты»,»Алтари цивилизации».
За пример на неговият авторитет и компетентност, като историк с «нетрадиционна ориентация» може да послужи този откъс от «Земляне»:
« В черновике у меня записано: « Можно предположить, что в других местах Земли в пределах 40-45 гр. по широте будут обнаружены мегалитические комплексы, в том числе в Крыму и в Тибете. Крым, как остров с характерной конфигурацией, лежит на линии 30-го восточного меридиана и вдоль оси Нил-Санторин-Северный полюс».
В 2001 году мир облетела сенсационная весть: в Крыму, под земляными наносами. Обнаружен не только комплекс мегалитических сооружений, но и комплекс пирамидальных сооружений!
Группа крымских энтузиастов под руководством Виталия Гоха методом эхолокации смогла определить размеры одной из них. Отношение периметра основания пирамиды (288м) к к высоте (45 м) такое же, как у Великой пирамиды в Гизе. В процессе поисков были обнаружены еще шесть пирамидальных сооружений, расположенных вдоль оси « мыс Сарыч-северо западная часть Камышовой бухты», что полностью соответствует расчётам.
Открытие пирамид в Крыму-важнейшая веха в истории исследований незапамятных времен, которую человечество пока не способно оценить. Горестно даже предположить, что в очередной раз алчное невежество по-варварски начнёт искать прежде всего « клады драгоценностей».
В отличие от других комплексов, засыпанных песком (Гоби), что не даёт возможности составить хронику событий, крымский комплекс предоставляет человечеству уникальную возможность по слоям наносов ила, песка, морских отложений определить точную хронологию со дня строительства до наших дней. Может оказаться, что эти пирамиды были свидетелями Сотворения Нашего Мира в Первое Время…»
Като българин по происход (от македонските) А. Деордиев никак не можеше да отмине и най- интригуващата тема за происхода на българите и на това е посветена книгата му «Болгары».
Като отправна точка в този стогодишен, принципиален спор между историците и родолюбците А. Деордиев отбелязва:
« К сожалению, постоянное акцентирование внимания историков на « тюркоязычности» болгар имеет порой расовый подтекст. Прежде всего, следует напомнить, что теория «тюркского» происхождения болгар была создана преимущественно немецкими, мадьярскими и некоторыми иными тюркологами…К сожалению коньюктурные интересы историков этих стран и невежество специалистов позволили широкому распространению мнения о болгарах, как тюркоязычных племён.»
Като разковниче за българския произход А. Деордиев използва такива ключеви думи: хора, българи.
« Читаем библию: Израиль(Яков), и жена его, и дети, и всё потомство по роду Израиля являются «харане», т.е «хора». Таким образом, те, кто спасся после «потопа» назвали себя «хора» - «народ», «люди».
Персидское обозначение обожествленного Солнца- Хорсет.
Впоследствии произношения и написания слова видоизменялись: хора, кара, тара, гири, горы, кар…но непременно означало «народ- люди». С достоверностью можно сказать: район возрождения на «хората» после катаклизма са предгорья Арарата, Двуречье, Передняя и Малая Азия (Асия. «Ас» - первый, первая буква и личное местоимение в болгарском и русском) и даже Нил.»
Става думата за региона известен в академическата среда като Асирия, Шумер-Сумер.Има и друго име в шумерските текстове- Субир.
«Су» (санскрит)- «звезда»(слънце). Оттук нашата «сурва», «сурвакари», «сутрин».
А какво означава «бир», най-добре, се извежда от «сбирка, сбирщина, бирник», т.е някаква съборност или цивилизация. Субир- звездна(слънчева) цивилизация. В преносен смисъл «цивилизация на слънцеподобните богове», която се распространи по цялата Евразия и остава в паметта на човечеството като географското име Сибир.
По тази причина и цивилизаторите-асурите, хора и цивилизованите сибирци стават една културна съобщност-субир с някакви наследствени белези. Както сега «сибиряците» са «россияни» така и тогава са били «бълхора», т.е население, цивилизовано от «хората на Бъл». А кой е този Бъл?
Това е името на висшето божество е известно на историците по митологията на Угарита-преемницата на Субир-Асирия». Този Бъл (Балу) е изобразяван като мъж-воин с рогат шлем. А златната статуя на Балу стоеше до главния храм в Вавилон.
«Исключительная важность обожествленной фигуры Бэла в районе Возрождения цивилизации Субир даёт основание предполагать, что население, община (сбирщина-субир) могло называть себя «хора на бога Бъл»- «българи».
И само тази гипотеза може да примири всичките българисти, всеки от които обръщат вниманието на отделен епизод на българската евразийска цивилизация и използват множество частни названия: арии, скити, сармати, гуни,булгари, моголи, татари…

Манифест Анта Адаева

Я не собирался делать никаких открытий. Я медленно шел дорогой исследования, порой блуждая и возвращаясь назад, и снова находил тропинку, ведущую меня в глубь тысячелетий.
Я дошел до основания, до предела, до начального времени, «времени Первотрворения»…и вернулся в сегодня.
Может быть, в некоторых деталях я ошибаюсь, но я увидел великую истину о Сотворении нашего мира и его становлении.
С точки зрения, увиденной мною истины, открывается катастрофическое состояние современной цивилизации, для спасения которой требуется кардинальная ломка мировоззрения человечества.
Человечество Земли оказалось на грани потери способности нести ответственость за принятые решения и действия как во взаимотношениях между собой, так и в отншении к природе и даже к человеку, что свидетельствует о деградации самосознания.
Способно ли будет общественное сознание, тысячелетиями формирующееся на мистической вере в метафизических, придуманных богов, воспринимать этих Богов-аватаров, как реально существовавших личностей, создавших нас и вдохнувших в нас дух Божий-интеллект ?
С другой стороны, способно ли будет общественное сознание сторонников наивного материализма подвергнуть сомнению теорию эволюционного развития человека Земли и воспринять как реальность свое несовершенство по отношению к собственным Создателям, представителям цивилизации с многомиллионным стажем?
Опасность заключается в том, что общественное сознание будет упрямо и долго сопротивляться восприятию новых истин, которые переводили бы его из мира иллюзий в мир исторических реалий.
«Болезненное раздвоение, шизофрения»- таков диагноз современного сообщества землян…и это истина.
0 besarabets #

Алина Мелинте лицей "И.Вазов" Тараклий

Всеки от нас си има Вазов.
Никога не е късно да го открием за себе си.
Аз се казвам Алина Мелинте, съм бесарабска българка. Корените на майка ми идват от прародината ни България. Повече от 200 години преди предците ни са заселили в Буджакската степ, Бесарабия.
Тука ние продължаваме да пазим всичко българско: език, култура, традиции.
Вероятно няма българин, който да не е чувал за великия писател Иван Вазов. Всеки от нас, независимо дали е възрастен или дете, е запознат с творчеството му.
Още от 1 клас започваме да изучаваме български език и литература и именно в училището аз за пръв път чух за Иван Вазов, за произведенията му. Кой не помни още от малки години
«Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам
първа радост е за мене.»
Именно този велик човек е пример на патриотизма. Цялото му творчество е препълнено от любовта към родината, към природата й, към бащината къща и родителите.
В живота на всеки човек има много важни и съкровени неща, заради които си струва да живее, неща които носят радост и осмислят неговото битие. Семейството, бащиният дом и нашата родина са едни от тях.
Родината, най-топлото, най-съкровеното, най-личното кътче в сърцето на човека. Където и да отиде той винаги носи в мислите си своето родно място, колкото по-далече си от дома, толкова по-голяма е носталгията по него. Но където и да ходим, каквото и да правим, винаги се връщаме у дома. Гордостта за страната и любовта към нея е проява на патриотизъм.
За любовта към Родината е казано много искрени и високи думи. Патриотизмът е едно от онези човешки чувства, на които се основава животът на всяко общество. По мое мнение, без него не би могла да съществува нито отделна държава, нито цялата човешка цивилизация. Любовта към Родината живее в душата на всеки човек, съставляваща неразделна част от пълноценната личност.
Патриотизмът е преданост и любов към своето отечество, към своя народ и готовност за всякакви жертви и подвизи в името на интересите на Родината.. Това означава да живееш, за да подобриш страната си, да й служиш по всички възможни начини и да жертваш живота си, когато има нужда. Много хора в миналото са служили на своите страни и дори са дали живота си за това.
Патриотизмът е чувство на любов и уважение към вашата страна. Известно е, че патриотите обичат страната си безусловно и се гордеят с това. Във всяка страна по света има много патриоти – хора, които са готови да направят нещо за своята страна.
Всеки един човек се ражда с някаква мисия, като през живота си всеки избира сам пътя, по който ще върви. Казват, че човекът без родина е като дърво без корени, защото колкото и велика да е тя, а в това няма съмнение, любовта към нея се подхранва именно от това, че е своя. Родината е там , където си роден, където са минали най-съкровените ти мигове, където са най-близките и любими хора. Така и Иван Вазов… Мисля, че беше роден с мисия да предаде на бъдещите поколения обичта към родината.
Четейки произведенията на Вазов, можете да забравите за всичко на света. Думите му водят след себе си в света на благородни герои, искрени чувства и саможертва. Писателят в произведенията си също възпява природата. Стихотворенията са пропити с любовта към родната природа. Простите и достъпни изображения правят текста на поета незабравим. Те предизвикват и тъга, и радост, и оптимизъм. Във всеки ред на поета има и контраст, и хармония едновременно.
Произведенията на Вазов ни разкриват богатството на българския език, дълбочината и силата на словото. Пред Словото на Вазов не можели да устоят никакви пречки, обществото се вслушвало в пламенните му призиви, българите очаквали с нетърпение новите му творения. Създадените от него литературни традиции обогатиха българската култура, издигнаха света на духовното развитие до нова висота. Творчеството на Иван Вазов е наследство от световната литература, а за произведенията си самият поет е оставил Велики редове:
«И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат…»
Произведенията на Вазов могат да се нарекат безсмъртни, те наистина очароват духа на читателя, тъй като в тях се повдигат актуални и до днес въпроси и проблеми. Той пише по темите за родината, любовта, освобождението, природата.
Иван Вазов е изразител на националните идеи.
Вазов имал огромен талант да предаде на читателя най-важното, да проникне дълбоко в душата и да остане завинаги в нея. Този талантлив писател има много интересни и незабравими произведения. Във всеки шедьовър той се разтваря напълно.
Вазов несъмнено е оставил огромна следа в историята на българската литература. Сигурна съм, че стиховете му ще бъдат актуални още не един век и още не едно поколение ще порасне, четейки произведенията му.
На нашата планета не се раждат много хора, които можем да наречем истински гении. Като цяло геният е човек с изключително изключителни творчески способности. За такъв смятам Иван Вазов. Това е велик писател, чието име звучи на устата на българчета още от детството.
Вазов е вечен и модерен. Каква е тайната му? Къде започва великото?
Там, където е неизмеримото, необяснимото… Където мълчат... Така мълчат сами с природата, сами със себе си… Където започва личното… Тук започва моят Вазов…
Тази невероятна историческа фигура е достойна за възхищение и уважение. Приносът му към историята, културата и литературата не може да се опише с няколко думи. Не случайно и до днес се отбелязва и почита от народа деня на раждането на Иван Вазов.


На Вас не ви е много.— С прост и разбираем,
сто и седемдесет. Мъдър и нов,
Дали да питаш някого. с този език,
Всички го знаят,не е секрет. който е велик.

Как стана велик? Нека дойдат нови
С народна си дума Сто и седемдесет.
И звучния език И нашите потомци
Захваща на българите силно ума. Все ще Ви четат!
0 ГОБЛИН #
ТЫ ВАНЬ--Я БОЯРКУ НЕ ПЕЙ И ФЕРЗЕЙ НЕ ЖРИ И ТАК ДЕБИЛ