Бессарабия-это древняя Мизия( Болгария)

  • Опубликовано:
  • Блог: Пенджер към света
  • Рубрика: История
  • Редактировалось: 3 раза — последний 13 мая 2023
+1
Голосов: 1

2354

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Самое интригующий момент в истории нашего края связано с известными сведениями византийских авторов, одно из которых гласит:
«Аспарух като преминал Днепър и Днестър и като заел Оглос (Онгъл, Онглос), заселил се между него и онези реки, понеже забелялал, че мястото е защитено и мъчно превземаемо от всяка страна; бидейки отпред блатисто, а от други страни оградено като венец от реките, то давало голяма сигурност спрямо неприятели» Теофан Изповедник
И вот как это событие отражено в официальной версии:
Но спор между историками об точном месторасположении Онгъла в определенной степени прояснили сведения из «Джагфар тарихы», о том, что "после смерти своего вуйчо Шамбата и постоянной ссоры с братом Бат Баяном, подчинившемся хазарам (КАРА БУЛГАР)-Таврия Крым, Аспарух остался один на один с хазарами и аварами. Не доверяя также союзным племенам , он с «частью бурджан и туркмен» предпочел отойти в Кашан (Бессарабия). Это хорошо укрепленный регион, окруженный с трех сторон реками Бурат (Прут), Сула(Дунай) и Аудан-Су (Днестр), а с четвертой- Улагскими горами (Кодры). Кроме этого, описываемое пространство укреплялось еще и двумя валами, соединяющие на севере Прут с Днестром(Леово-Бендер), а на юге Прут с Черным морем ( Ваду луй Исак- озеро Кундук)"
Есть исследователи, утверждающие, что наиболее подходящим является первое слово- «Оглос», якобы означающее «влажные, топкие места», характерные для южного Буджака и поэтомуБлатистите места са причина Рим никога да не завладее Гетската Пустиня - точно там където е бил Онгъла.
В этом абзаце содержится уйма новых сведений: оказывается «бурджаны» (болгары) были всегда в близких отношениях с туркменами, которые, как известно, были основной военной силой позже у османов. Далее Бессарабия называлась КАШАН БУЛГАР из чего становится понятным откуда имя КИШИНЕВ(кашан ноу) и КАУШАН . Кроме этого в этом же летописном труде отмечается, что места обитания народа Аспаруха называлось АТЕЛКЕСЕ. Из других источников известно, что «Аспарух»-это означает «Командир фланговой конницы» или просто «Конник», а родовое имя у него «АТИЛЕ». «КЕСЕ»-означает знакомое нам «КЕШЕ»(угол, кът). Также упоминается в работах Т. Балканского и название Буджака, как АСПАР ЕРИ.
Кроме этого происходят многочисленные дискуссии на форумах. Я позволил себе привести наиболее интересные высказывания:

Названието славяни е подвеждащо и днес се употребява неправилно. Древните славяни не са деди на руснаци, поляци, словени и т.н. а само на нас българите.
Теофилакт Симоката обяснява, че славяни е новото име на гетите-древен тракийски народ. Описвайки земите на древните славяни, Йордан де факто описва земите на гетите.
Около половин хилядолетие преди Йордан Страбон обяснява, че гети и мизи говорят един и същ език, и са роднини на траките живеещи на юг от Стара Планина.
През 681г. се стига до съюз на гети наречени още славяни и мизи наречени още българи. Не са се смесвали два различни народа, а две близкосродни тракийски племена. Старите славяни, тези споменати от Псевдоцезарей и Прокопий не бива да се бъркат с езиковедското понятие славяни. По същата причина древните германи не трябва да се бъркат с тези, които лингвистите наричат германи.
Историческите славяни са старите гети, роднини на мизите, който стават известни и под името българи.
В древността словените, словаците, поляците и руснаците са носили имената венети, венди, виниди.

* Словения и Словакия са наричани Венетия и Виндиш Марк.
* В Полша Клавдий Птолемей разполага огромния народ на венетите.
* До ден днешен финландците наричат Русия Веная, а руснаците венелайнен.
Понеже старите славяни са били най-известни на Римската Империя, то всички хора говорещи сродни езици на старите гети-славяни са наречени славяни... Това обаче става векове след като Псевдоцезарей, Прокопий и др. говорят за славянските борби с Римската Империя.

Псевдомаврикий споделя за погребаните обичаи на старите славяни това, че съпругата извършнала ритуално самоубийство при смъртта на съпруга си. Абсолютно същото споделя Херодот за траките - за съпругата било въпрос на чест за последва мъжа си в отвъдното.

Този обичай не е известен на дедите на словените, словаците, поляците, защото те не са били историчесикте славяни, а венетите споменати от много автори.
Първите хора, които правят защитни валове са кимерийците, за това свидетелства Херодот. Старите българи (по-точно племето утигури) са отъждествени с кимерийците...за друг народ не знам.
Както в санскрит, така и в тракийски има няколко думи за кон. В Тракия думите са - кон, аспа, есва, Да не забравяме и това, че в продължение на векове българи са били отъждествявани с мизи- тракийски народ, който обитава земи както на север, така и на юг от Дунава.
Ето това ми дава право да сравнявам имената на Адр-аспос и Хар-аспос с това на Аспа-рух. Както виждаш правя го не произволно, а въз основа на това, че както Аспарух, така е тези древни царе са обитавали една и съща територия, имали са един и същ тип въоръжене и военна тактика. Да не забравяме отъждествяването на стартие българи със северните траки, а също и идентичността на старобългарски и тракийски погребения (с жертвани кон и куче).

Подводим итог из того, что здесь изложено: Бессарабия есть древняя Мизия, где жили фракийские (траки) племена геты, а также сарматы. Назывались они греками то СЛАВЯНЕ, то БОЛГАРЫ. то СКИФЫ. Мизия с 4 века называлась VULGARIA (греч) BULGARIA (lat),располагалась по обе стороны Дуная и была в конфедеративных отношениях с Константинополем. Но в 681 году болгарам под руководством Аспаруха отвоевали независимость. Вот и все. Это объясняет почему славянская писменность пришла из Болгарии и почему она. вообще, в историческом плане величественная и продвинутая страна .
Что же касается Тараклии, то поскольку крупнейшее в Европе сармато-скифские захоронения находятся возле нее, то можно предположить, что эта местность была не пустым местом и нас ожидают интересные раскопки.
← Осмянката и цицльо Бессарабские страсти: Годя (Молдова)- Формузал (Гагауз Ери) 0:5 →

Комментарии 2